<% Option Explicit Session.LCID = 1030 Response.Expires = -1 On Error Resume Next %> ABC Top 50 <% ' den aktuelle liste må ikke vises før lørdag kl 18 Dim strUge, strAar, strUgedag, strTime, wCount, strAndenUge strUge = DatePart("ww", Date, vbMonday,vbFirstFourDays) strAar = DatePart("yyyy", Date, vbMonday,vbFirstJan1) strUgedag = DatePart("w", Date, vbMonday,vbFirstJan1) strTime = DatePart("h", Time, vbMonday,vbFirstJan1) strAndenUge = Cint(request.form("andenuge")) if (IsNumeric(strAndenUge) and strAndenUge > 0) then if (strAndenUge >= strUge) then strAar = DatePart("yyyy", DateAdd("yyyy",-1,Date), vbMonday,vbFirstJan1) end if strUge = strAndenUge else ' her checker vi hvilken dag det er og finder den rigtige uge frem If (strUgedag = 6 AND strTime < 18 OR strUgeDag < 6) Then strUge = DatePart("ww", DateAdd("ww",-1,Date),vbMonday,vbFirstFourDays) End if end if ' Debugging af tid; udskriv alle variabler der har med tiden at gøre 'Response.Write "Debug mode
strUge = " & strUge & "
strAar = " & strAar & "
strUgedag = " & strUgedag & "
strTime = " & strTime & "
strAndenUge = " & strAndenUge ' her finder vi listen frem som vi har regnet os frem til ovenover Dim liste Set liste = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") liste.Open "SELECT * FROM listinfo WHERE listeaar=" & strAar & " AND listeuge=" & strUge & " ORDER BY denneuge ASC", topmdb %>
ABC Top 50 - Hver lørdag fra 14-18
Hvis du ønsker at se Top 50 fra en anden uge, skal du vælge en uge fra listen herunder:
<% DIM strPil, strAlt, strUgerIalt, strSidsteUge, nummer, strBillede, strSearch, RegExObject, strExpMatch, strHjemmeside ' her kører vi databasen igennem så længe der er poster der matcher If liste.EOF=true Then Response.Write "
Listen for uge " & strUge & " er ikke online.

" Else While NOT liste.EOF ' de grafiske elementer genereres; op, ned, står stille, nyhed eller re-entry If (liste("denneuge") > liste("sidsteuge")) Then strPil = "ned.gif" strAlt = " er gået ned i forhold til sidste uge" End if If (liste("denneuge") < liste("sidsteuge")) Then strPil = "op.gif" strAlt = " er gået op i forhold til sidste uge" End if If (liste("denneuge") = liste("sidsteuge")) Then strPil = "lige.gif" strAlt = " har samme placering som sidste uge" End if If (liste("indsatuge") = 1 AND liste("sidsteuge") = 0) Then strPil = "ny.gif" strAlt = " er en nyhed på ABC Top 50" End if If (liste("indsatuge") > 1 AND liste("sidsteuge") = 0) Then strPil = "re.gif" strAlt = " er en re-entry på ABC Top 50" End if ' sammenligning af listens uge og nummerets uge afgør om nummeret er nyt If liste("indsatuge") = 0 Then strUgerIalt = "-" Else strUgerIalt = liste("indsatuge") End if ' hvis nummeret ikke har været på listen før laves der en - If (liste("sidsteuge") = 0) Then strSidsteUge = "-" Else strSidsteUge = liste("sidsteuge") End if Set nummer = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") ' her hentes oplysningerne om hver enkelt sang der er på listen i den pågældende uge nummer.Open "SELECT * FROM musik WHERE refnr='" & liste("refnr") & "'", topmdb ' hvis der ikke hører et billede til kunstneren bruges et standard billede If (ISNULL(nummer("billede"))) Then strBillede = "gfx/intet.jpg" Else strBillede = "../log/top50/covers/" & nummer("billede") End if ' her testes kunstners hjemmeside om den indeholder http://, hvis ikke, indsættes det strSearch = nummer("hjemmeside") Set RegExObject = New RegExp With RegExObject .Pattern = "http://" .IgnoreCase = True .Global = True End With strExpMatch = RegExObject.Test(strSearch) If strExpMatch Then strHjemmeside = strSearch Else strHjemmeside = RegExObject.Pattern & strSearch End If Set strExpMatch = Nothing Set strSearch = Nothing Set RegExObject = Nothing ' så skal listen skrives ud %> <% strPil = "" strAlt = "" strBillede = "" strHjemmeside = "" liste.Movenext Wend ' Så skal der ryddes op nummer.Close Set nummer = Nothing liste.Close Set liste = Nothing End if %>
  Denne
Uge
Sidste
Uge
Uger
i alt
ABC Top 50 - uge <%= strUge & " " & strAar %>
<% response.write nummer(" /> <%= liste("denneuge") %> <%= strSidsteUge %> <%= strUgerIalt %>
<%= nummer("kunstner") %>
<%= nummer("titel") %>
Hvad betyder tegnene?